Monday’s To Do List: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Wake Up ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Survive ⠀⠀⠀…

0
3

📝 Monday’s To Do List: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Wake Up ⏰
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Survive 😜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Go Back To Bed 🛏
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
📝 Công việc cho ngày thứ hai của Mập: thức dậy, sống sót, rồi quay trở lại giường ngủ tiếp. 😜 Chúc cả nhà thứ hai gạch hái được nhiều thành quả và không ăn hại như Mập. 😹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀